English learning TV recommendations for toddlers

toddler n(1-2 year old child) (de uno a dos años)niño, niña nm, nf
  bebé n común
translation from wordreference.com
Photo © Robbie Kavanagh

(ENG) If you are a parent of a toddler, like me, you will want to show your child the most positive, fun and educational video material you can find ,and keep away from the amateuer and weird ideas some people create as entertainment for young minds.

Thankfully, nowadays, we have YouTube kids. At the beginning of the century it didn’t exist and it was near impossible controlling what my older child watched. When it was first launched it wasn’t much better than the normal YouTube, with strange videos and inappropriate advertising. But, using it now (2020) I’m much happier with how it is presented. However, stay vigilant. There are some odd videos out there, so observe what is offered and block the video, or channel if you don’t think it is appropriate for your little one.

Some of our favourite channels on YouTube kids are; Super Simple Songs, The Wiggles and The Mother Goose Club. Super Simple Songs is the best for younger toddlers as it has a range of songs and animations to suit each month of your child’s development.

On Netflix we’ve found that my 18 month old toddler responds well to ‘Daniel Tiger’s Neighborhood’. The basic premise is about emotional development set in a fun and imaginative format. For now these are my recommendations. In six months time I’ll update this blog for ages 18 months to 2 years old as I see my child’s preferences evolve.

What are some of your recommendations and why?

(ESP) Si eres madre o padre de un niño pequeño, como yo, querrás mostrarle a tu hijo o hija el material de video más positivo, divertido y educativo que puedas encontrar, y mantenerle alejado de las ideas extrañas y amateurs que algunas personas crean como entretenimiento para las mentes jóvenes.

Afortunadamente, hoy en día tenemos YouTube Kids. A principios de siglo no existía y era casi imposible controlar lo que mi hija mayor veía. Cuando se lanzó por primera vez, no era mucho mejor que el YouTube normal, con videos extraños y publicidad inapropiada. Pero, usándolo ahora (2020), estoy mucho más contento con la forma en que se presenta. Sin embargo, mantente alerta. Hay algunos videos extraños por ahí, así que observa lo que se ofrece y bloquea el video o canal si no crees que sea apropiado para tu pequeño o pequeña.

Algunos de nuestros canales favoritos en YouTube Kids son; Super Simple Songs, The Wiggles y The Mother Goose Club. Super Simple Songs es lo mejor para los niños más pequeños, ya que tiene una variedad de canciones y animaciones para adaptarse a cada mes del desarrollo de tu hijo.

En Netflix descubrimos que mi hija de 18 meses responde bien a ‘Daniel Tiger’s Neighborhood’. La premisa básica es sobre el desarrollo emocional en un formato divertido e imaginativo. Por ahora estas son mis recomendaciones. Dentro de seis meses actualizaré este blog para edades de 18 meses a 2 años a medida que veo como evolucionan las preferencias de mi hija.

¿Cuáles son algunas de tus recomendaciones y por qué?

(CAT) Si ets mare o pare d’un nen petit, com jo, voldràs mostrar al teu fill o la teva filla el material de vídeo més positiu, divertit i educatiu que puguis trobar, i mantenir-lo allunyat de les idees estranyes i amateurs que algunes persones creen com a entreteniment per a les ments joves.

Afortunadament, avui dia tenim YouTube Kids. A principis de segle no existia i era gairebé impossible controlar el que la meva filla gran veia. Quan es va llançar per primera vegada, no era molt millor que el YouTube normal, amb vídeos estranys i publicitat inadequada. Però, usant-ho ara (2020), estic molt més content amb la forma en què es presenta. No obstant això, estigues alerta. Hi ha alguns vídeos estranys per aquí, així que observa el que s’ofereix i bloqueja el vídeo o canal si no creus que sigui apropiat per al seu petit.

Alguns dels nostres canals favorits a YouTube Kids són; Super Simple Songs, The Wiggles i The Mother Goose Club. Super Simple Songs és el millor per als nens més petits, ja que té una varietat de cançons i animacions per a adaptar-se a cada mes del desenvolupament del teu fill.

A Netflix vam descobrir que la meva filla de 18 mesos respon bé a ‘Daniel Tiger’ s Neighborhood ‘. La premissa bàsica és sobre el desenvolupament emocional en un format divertit i imaginatiu. Per ara aquestes són les meves recomanacions. D’aquí a sis mesos actualitzaré aquest blog per a edats de 18 mesos a 2 anys a mesura que veig com evolucionen les preferències de la meva filla.

Quines són algunes de les teves recomanacions i per què?

The Great Escape…

…(ENG) or, the day that the Spanish government allowed a parent to leave the house with their child, or children after six weeks locked in the house because of this coronavirus threat. Let’s hope the worst is behind us and we can tentatively work towards a normal life again.

Mother & daughter window-shopping in the centre of Vilafranca del Penedès.

… (CAT) o, el dia en que el govern espanyol va permetre a un pare sortir de la casa amb el seu fill, o els nens després de sis setmanes tancats a la casa a causa d’aquesta amenaça de coronavirus. Esperem que el pitjor hagi passat i puguem treballar temptativament cap a una vida normal novament.

With my own daughter in the centre of Vilafranca del Penedès, in front of the newsagent that sells figures of many festa major characters of Catalonia.

… (ESP) o, el día en que el gobierno español permitió a un padre salir de la casa con su hijo, o los niños después de seis semanas encerrados en la casa debido a esta amenaza de coronavirus. Esperemos que lo peor haya pasado y podamos trabajar tentativamente hacia una vida normal nuevamente.

Feliç St Jordi

Another traditional day of celebration that we can’t celebrate this year, like so many others. Shame, this is one of my favourite days of the year. In Catalunya we celebrate by giving a book to the men & boys, and a rose to the women and girls. A very colourful day to wander around the streets, awash with rose sellers and a multitude of books for sale, from the most antique to the latest editions. Vaya! See you there next year, I hope.

Un altre dia tradicional de celebració que no podem celebrar aquest any, com tantes altres. Llàstima, aquest és un dels meus dies preferits de l’any. A Catalunya ho celebrem donant un llibre a homes i nens i una rosa a dones i nenes. Un dia molt vistós per passejar pels carrers, ple de venedors de roses i multitud de llibres en venda, des de les més antigues fins a les darreres edicions. Uau! Ens veiem allà l’any que ve, espero.

Otro día tradicional de celebración que no podemos celebrar este año, como tantas otras. Lástima, este es uno de mis días favoritos del año. En Cataluña lo celebramos dando un libro a hombres y niños y una rosa a mujeres y niñas. Un día muy vistoso para pasear por las calles, lleno de vendedores de rosas y multitud de libros en venta, desde las más antiguas hasta las últimas ediciones. Uau! Nos vemos allí el año que viene, espero.

Earth Day today, 22nd April 2020

So, I’ll celebrate it by sharing this photo of our lovely cat, Nesbitt.